Staf

Prof. dr. Arwin van Buuren

Arwin van Buuren (1980) is bijzonder hoogleraar bestuurskunde en programmamanager van het RePolis programma. Zijn onderzoek richt zich op nieuwe vormen van organiserend vermogen in het publieke domein. Hij wordt zeer regelmatig gevraagd om publieke organisaties te adviseren. Hij is met name geinteresseerd in ontwerp- en interventiegerichte vormen van onderzoek werkt aan een ontwerpmethodologie voor de bestuurskunde. Arwin is academic director van GovernEUR, de incubator van de vakgroep bestuurskunde & sociologie. Daarnaast is hij academic director van de Erasmus Governance Design Studio.

Prof. dr. Jurian Edelenbos

Jurian Edelenbos (1971) is hoogleraar Bestuurskunde aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn onderzoek richt hij zich op interactieve governance netwerken, de rol van vertrouwen in samenwerking, netwerk management, verbindend vermogen (boundary spanning) en zelforganisatie van burgers en maatschappelijke groepen. In zijn onderzoek combineert hij kwantitatief onderzoek (survey-onderzoek) met kwalitatief onderzoek (enkelvoudige, meervoudige en comparatieve case studies). Hij is tevens Wetenschappelijk Directeur bij IHS (Institute for Housing and Urban Development Studies) en Programmadirecteur van het Internationale AiO Programma Urban Governance and Development.

Prof. dr. Victor Bekkers

Victor Bekkers is hoogleraar bestuurskunde, in het bijzonder overheidsbeleid. Daarnaast is hij voorzitter van het departement bestuurskunde en sociologie. Tussen 2013 en 2016 gaf hij leiding aan een groot internationaal vergelijkend onderzoek, gefinancierd door de EU, naar sociale innovatie in de publieke sector, genaamd Lipse (www.lipse.org). Binnen dit programma werd onder meer gekeken naar de rol van burgerinitiatieven en zelforganisatie in processen van co-creatie. Zijn onderzoek richt zich vooral op de vraag hoe en onder welke condities innovatieprocessen (mede ook in relatie tot ICT) vorm en inhoud krijgen binnen de publieke sector ten einde om te kunnen gaan met veranderende eisen ten aanzien van beleid en dienstverlening.

Dr. Ingmar van Meerkerk

Dr. Ingmar van Meerkerk (1986) is universitair docent bij de afdeling Bestuurskunde en sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoek richt zich met name op de zelforganisatie en burgerinitiatieven, in de context van stedelijke gebieds- en wijkontwikkeling. Hij maakt daarbij gebruik van theorieën over boundary spanning (verbindende en grens oprekkende activiteiten) en interactieve vormen van beleid en besluitvorming tussen burgers, professionals en overheden. Hij richt zich voornamelijk op de rol, activiteiten en uitdagingen van verbindende personen (boundary spanners), factoren die hun activiteiten beïnvloeden als ook de effecten van hun activiteiten op de legitimiteit en prestaties van burgerinitiatieven. Momenteel is hij betrokken in internationaal onderzoek naar de duurzaamheid van bewonersbedrijven. Tevens voert hij met collega’s een evaluatie naar het bestuursmodel van Rotterdam uit. Hij is gespecialiseerd in kwantitatief survey-onderzoek en kwalitatieve vergelijkend case study onderzoek.

Dr. Astrid Molenveld

Astrid Molenveld is als universitair docent verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij ontving haar doctorsgraad in juni 2016 in de sociale en politieke wetenschappen van de Universiteit van Leuven en Antwerpen, met een PhD thesis over coördinatie van horizontaal beleid. Haar onderzoek richt zich op: governance en coördinatie van organisatie-overschrijdende thema’s, burgerinitiatieven en netwerken.

Momenteel is ze betrokken, samen met een deel van het Repolis team, bij het BEGIN – project (Blue Green Infrastructure through social innovation – Interreg North Sea Region) dat de mogelijkheden onderzoekt om via sociale innovatie en participatie blauwe en groene infrastructuur vorm te geven en te onderhouden. Naast onderzoek is Astrid regelmatig betrokken bij beleidsadvies en opleidingen aan ambtenaren. Methodologisch is Astrid vooral gespecialiseerd in methoden die de brug vormen tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek, zoals Qualitative Comparative Analysis (QCA) en Q-methodologie.

Dr. Philip Karré

Dr. Philip Marcel Karré (1978) is als universitair docent bestuurskunde verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en als associate lector Dynamiek van de Stad aan Hogeschool Inholland. Verder is hij coördinator van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken, waarin de Erasmus Universiteit Rotterdam en de gemeente Rotterdam samenwerken aan het verbinden van kennis en beleid op het gebied van leefbaarheid. Hij doet onderzoek naar hybride organisaties en hybride governancearrangementen, sociaal ondernemerschap en andere vormen van sociale innovatie op het snijvlak van overheid, markt en gemeenschap.

José Nederhand MSc

José Nederhand is als Universitair Docent verbonden aan het departement Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek richt zich op nieuwe vormen van organiserend vermogen in het publieke domein. Daarbij richt ze zich op de vraag hoe sturing invloed heeft op de samenwerking tussen publieke, private en maatschappelijke partijen. Ze maakt tevens deel uit van het programmateam dat verantwoordelijk is voor het managen van het interdisciplinaire Erasmus Initiatief ‘Vital Cities and Citizens’.

Dr. Jitske van Popering-Verkerk

Dr. Jitske van Popering-Verkerk is postdoctoraal onderzoeker in het programma RePolis, aan de afdeling Bestuurskunde & Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij doet onderzoek naar samenwerking in besluitvorming en naar het vermogen van partijen om bij te dragen aan succesvolle samenwerking. Naast fundamenteel onderzoek, is zij als onderzoeker en adviseur betrokken bij het valorisatiecentrum GovernEUR. Jitske heeft diverse praktijkonderzoeken uitgevoerd rond complexe vraagstukken in het ruimtelijk domein, zoals waterveiligheid, klimaatadaptatie, energie en bodem. In deze onderzoeken maakt zij veel gebruik van interactieve en participatieve methoden.

Dr. William Voorberg

William Voorberg (1985) is een post-doctoraal onderzoeker bij de afdeling Bestuurskunde/Sociologie aan de Erasmus Universiteit. Zijn huidige onderzoek richt zich op co-creatie tussen burgers en overheden. Centraal staat de vraag of co-creatie mag worden gezien als een waardevolle toevoeging van publieke dienstverlening en wat daar voor nodig is. Tevens heeft Voorberg in samenwerking met prof. dr. Arwin van Buuren de governance design studio opgericht waar op zoek wordt gegaan naar concrete instrumenten voor concrete bestuurlijke uitdagingen.

Dr. Jannes Willems

Jannes Willems is een postdoctoraal onderzoeker bij de capaciteitsgroep Bestuurskunde & Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn onderzoek verkent Jannes hoe publieke beheerders (in de domeinen waterbeheer en ruimtelijke ordening) nieuwe, integrale governance-structuren ontwikkelen om beter samen te werken met andere stakeholders. Centraal in zijn onderzoek staat het Europese Interreg-project BEGIN: “Blue-Green Infrastructures through Social Innovation”. EUR helpt in dit project tien Europese steden met het ontwikkelen van innovatieve samenwerkingsvormen voor het realiseren van blauwgroene infrastructuren (zoals parken en groene daken). Jannes heeft een achtergrond in planologie en was voorheen geaffilieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Malika Igalla MSc

Malika Igalla, MSc. is promovenda bij het departement Bestuurskunde-Sociologie en doet onderzoek naar prestaties en duurzaamheid van burgerinitiatieven. Voor haar promotieonderzoek heeft zij de Onderzoekstalentbeurs van NWO ontvangen en is zij werkzaam binnen het Repolis programma. In haar onderzoek richt ze zich op de vraag hoe prestaties en duurzaamheid worden beïnvloed door een aantal kernfactoren, zoals de houding en ondersteuning van gemeenten en eigenschappen van het netwerk waarin burgerinitiatieven opereren. In dit verband werkt zij onder meer aan een impactmeting voor burgerinitiatieven. Haar onderzoek voert ze uit middels een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methoden.

Margot Hermus MSc

Margot Hermus is als promovenda verbonden aan het departement Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Binnen het RePolisprogramma doet zij onderzoek naar de bijdragen die burgers leveren aan het oplossen van publieke problemen, het opstellen en uitvoeren van beleid en het leveren van publieke diensten. Ze kijkt in het bijzonder naar de voordelen die burgerinitiatieven bieden ten opzichte van traditionele beleidsprocessen en dienstverlening, de steun die de overheid aan dergelijke initiatieven geeft en de inbedding van initiatieven die daaruit voortkomt. Onderdeel van haar project is het gebruik van design methoden om samen met maatschappelijke en overheidsactoren op zoek te gaan naar manieren om complementariteit te organiseren tussen burgerinitiatieven en overheden.

Steven Blok MSc

Steven Blok (1992) is promovendus aan het departement Bestuurskunde en Sociologie. Zijn onderzoek richt zich enerzijds op het vraagstuk van collectieve actie met betrekking tot burgerinitiatieven. Anderzijds gaat het onderzoek over het effect van overheidsinterventies gericht op burgerinitiatieven op het functioneren van burgerinitiatieven. De vraag is welke maatregelen een stimulerende werking hebben en welke niet. Als onderdeel van zijn onderzoek werkt hij de helft van de tijd bij organisatieadviesbureau Berenschot op onderwerpen burgerinitiatieven en burgerparticipatie.

Vivian Visser MSc

Vivian Visser is als promovenda verbonden aan het departement Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit. Binnen het RePolisprogramma doet zij onderzoek naar hoe publieke organisaties ruimte maken voor burgerinitiatief, met een focus op het ruimtelijk domein. Zij bestudeert daarbij de veranderende relatie tussen burgers en overheden en hoe die relatie beïnvloed wordt door onderliggende machtsverhoudingen. Daarnaast is zij als onderzoeker en adviseur betrokken bij het valorisatiecentrum GovernEUR, op thema’s rondom participatieve planvorming, burgerparticipatie en burgerinitiatieven. In haar onderzoek gebruikt zij zowel kwalitatieve (interviews, documentenanalyses, participatieve observaties) als kwantitatieve (survey-experimenten) methoden.

Gijs Custers MSc

Gijs Custers is promovendus aan de afdeling Sociologie en Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit. Zijn onderzoek richt zich op verschillen in burgerparticipatie tussen buurten in Rotterdam. Hij onderzoekt op kwantitatieve wijze ontwikkelingen in de mate dat Rotterdammers vrijwilligerswerk verrichten of zich voor de buurt inzetten. Daarvoor maakt hij gebruik van de Wijkprofieldata (https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2018/rotterdam) en overlegt deze bevindingen met de gemeente Rotterdam. Verder onderzoekt hij middels kwalitatieve methoden op welke manier buurtorganisaties mediëren tussen burgers en overheid.

Joëlle van der Meer MSc

Joëlle van der Meer is promovenda bij het departement Bestuurskunde/ Sociologie aan de Erasmus Universiteit. Haar onderzoek richt zich op de relatie tussen democratische vernieuwing en het ambtelijk vakmanschap. Hierbij gaat ze in op de veranderende rol van de overheid en wat dit betekent voor de competenties van ambtenaren. Daarnaast richt ze zich op de vraag hoe publieke organisaties de ontwikkeling van ambtelijk vakmanschap kunnen beïnvloeden en welke effecten dit heeft voor individu, organisatie en samenleving. Als onderdeel van haar onderzoek werkt zij 1 dag per week voor de gemeente Rotterdam.

Dr. Mike Duijn

Mike Duijn (1966) werkt vanaf november 2012 als senior wetenschappelijk onderzoeker bij de vakgroep Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn specifieke ervaring, kennis en affiniteit ligt bij governance vraagstukken op het gebied van stedelijke en ruimtelijke ordening, decentrale energievoorziening, ondergrond, bodem- en waterbeheer en klimaatadaptatie. Daarin maakt hij gebruik van kwalitatieve en participatieve onderzoeksmethoden (workshops, scenario-sessies, spelsimulaties) en organiseert en begeleidt hij interactieve beleidsvormings- en leerprocessen in de publieke sector. Naast zijn universitaire betrekking, werkt Mike vanaf 1998 ook als senior onderzoeker/adviseur in het team Environmental Planning van TNO Strategie en Beleid.

Dr. ir. Jasper Eshuis

Jasper Eshuis is universitair docent Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doet onderzoek naar zelforganisatie in wijkontwikkeling en gebiedsontwikkeling. Zelforganisatie in wijken drijft grotendeels op enthousiasme en energie van allerlei betrokken partijken. Jasper is speciaal  geïnteresseerd in de vraag hoe bewoners, bedrijven en overheden samen kunnen werken op basis van enthousiasmering, ‘verleiding’ en nudging, en hoe dit samengaat met klassiek overheidsbeleid. Jasper doet zowel kwantitatief onderzoek via enquêtes en experimenten, als kwalitatief onderzoek via interviews en participatief onderzoek. Momenteel doet hij actieonderzoek in het Zomerhofkwartier in Rotterdam.

Prof. dr. J.F.M. Koppenjan

Joop Koppenjan is als hoogleraar bestuurskunde verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doet onderzoek naar beleid, besluitvorming en sturing in beleidsnetwerken, privatisering en publiek-private samenwerking, project- en procesmanagement en innovatie-netwerken. Hij richt zich in het bijzonder op vergelijkend onderzoek naar de organisatie en het management van publieke dienstverlening in infrastructuurgebonden sectoren zoals transport, energie en water en niet-infrastructuurgebonden sectoren zoals zorg, onderwijs en veiligheid.
Hij is momenteel projectleider van door de NWO gefinancierde onderzoeken naar verstoringen van de dienstverlening op het spoor (in opdracht van ProRail, samen met de Vrije Universiteit Amsterdam) en naar smart governance praktijken bij publiek-private samenwerking (in samenwerking met de Universiteit Twente, Rijkswaterstaat, Deltares, NSOB, Rebel group, Resetmanagement en Twijnstra Gudde).

Saskia Ruijsink MSc

Saskia Ruijsink is senior docent, trainer, adviseur en onderzoeker op het gebied van stedelijke planning en ontwikkeling op het IHS (Institute for Housing and Urban Development studies). Haar onderwerpen zijn duurzame stedelijke ontwikkeling, strategische planning, participatie, zelforganisatie en sociale innovatie in stedelijke planning en bestuur. Ze combineert praktisch werk in (internationale capaciteitsopbouw-) projecten met wetenschappelijk onderzoek en heeft ervaring in Europa, Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Ze is momenteel onderzoeker in het EU gefinancierde (FP7) TRANSIT project over Sociale Innovatie (www.transitsocialinnovation.eu). Zij combineert haar werk met haar promotieonderzoek naar de wijze waarop mensen omgaan met toeval, onzekerheid en onvoorspelbaarheid in multi-stakeholder vormen van stedelijke planning.

Meer informatie: https://www.ihs.nl/about_ihs/ihs_staff/ihs_academic_staff/saskia_ruijsink/https://www.ihs.nl/about_ihs/ihs_staff/ihs_academic_staff/saskia_ruijsink/