Profielen burgercollectieven en gemeenteambtenaren

Via het RePolis programma is, in samenwerking met het NWO Smart Governance programma en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), gewerkt aan het ontwikkelen van stellingen over de ideale relatie tussen gemeenten en burgercollectieven. Hoe zouden gemeenteambtenaren zich idealiter tot deze collectieven kunnen verhouden?

We baseren de stellingen op vier verschillende theoretische perspectieven. Waar het eerste perspectief de nadruk legt op de rechtsstaat, legt het tweede perspectief dit op prestatiemeting, het derde perspectief op samenwerking en het vierde perspectief op ondersteuning. Uit het sorteren van deze stellingen door gemeenteambtenaren en initiatiefnemers van burgercollectieven – over welke stellingen zijn ze het meest positief en meest negatief –Ā ontstaan een aantal profielen waaruit bijvoorbeeld blijkt dat ambtenaren die positief staan ten opzichte van ondersteuning, juist negatief zijn over het toepassen van prestatiemeting. We gaan deze stellingen in verschillende domeinen aan deze groepen voorleggen om te kijken of er binnen deze domeinen verschillende governance-profielen bestaan.