De meervoudige meerwaarde van burgerinitiatieven

Een aantal onderzoekers uit het RePolis-netwerk heeft onlangs een publicatie gemaakt waarin zij op treffende wijze de maatschappelijke meerwaarde van 2 burgerinitiatieven beschrijven. Jurgen van der Heijden en Maarten Nijman laten zien hoe burgerinitiatieven kunnen leiden tot nieuwe (economische) verdienmodellen die meervoudige meerwaarde opleveren, voor de initiatiefnemers en de betrokken communities.

U kunt het artikel vinden op: https://www.degrotetransitie.nl/actueel/2019/integratie-naast-competitie/

‘Beheer het lekker zelf dan….’ – onderzoek naar zelfbeheer in de buitenruimte

Actieve burgers dragen steeds vaker bij aan het groene karakter van hun wijk door het aanleggen en onderhouden van geveltuinen, plantenschalen, boomspiegels en groenstroken. Voor ambtenaren is het ondersteunen en stimuleren van deze actieve burgers een (relatief) nieuwe taak – voorheen beheerden ze de buitenruimte immers zelf. In opdracht van de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam en de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken hebben Margot Hermus, Arwin van Buuren en Astrid Molenveld onderzoek gedaan naar de bestaande praktijken in Rotterdam, Utrecht en Dordrecht. Dit onderzoek heeft geresulteerd in het rapport ‘Beheer het lekker zelf dan..!’.

Uit dit rapport blijkt dat geen van de onderzochte gemeenten verwacht geld te besparen door het inzetten op zelfbeheer door burgers. Ze verwachten er echter wel een bepaalde meerwaarde mee te kunnen realiseren. De gemeente voorziet in een bepaald basisniveau aan groen(onderhoud), en burgers kunnen dit basisniveau naar wens ophogen of aanvullen. Een ander belangrijk doel dat bij alle gemeenten terugkomt is het vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij hun wijk. Daarnaast kunnen actieve burgers bijdragen aan de vergroeningsopgave die gemeenten zien in het kader van klimaatadaptatie en is het idee dat ook de sociale cohesie in wijken kan verbeteren.

Het ondersteunen van deze actieve burgers kost geld en tijd. Hoeveel tijd en geld hiervoor vrijgemaakt wordt, verschilt per gemeente. Het expliciet beschikbaar stellen van tijd en/of geld kan ambtenaren helpen om aan te sluiten bij de behoeften van actieve burgers. De focus van die ondersteuning is nu nog vaak afhankelijk van de focus van de individuele ambtenaar. Dit past bij de open uitnodiging die gemeenten nu verstrekken: elk initiatief is welkom en de ondersteuning is voornamelijk gericht op de kwaliteit van de buitenruimte en (het vergroten van) de betrokkenheid van burgers. Een explicietere koppeling aan bredere (beleids)doelen kan helpen om tijd en geld vrij te maken voor het ondersteunen van actieve burgers en het versterken van hun meerwaarde voor het beheer van de openbare ruimte.

Het volledige rapport kunt u hier lezen. 

De schaduwzijde van financiële support aan burgerinitiatieven

Op Sociale Vraagstukken schrijft Malika Igalla over de risico’s van financiële ondersteuning door gemeenten en particuliere fondsen aan burgerinitiatieven. Ze reflecteert op belangrijke maatschappelijke vraagstukken over dit thema, waaronder hoe beïnvloed financiële steun de bestendigheid van burgerinitiatieven, welke ervaringen hebben initiatiefnemers met de verantwoording over ontvangen subsidies en wat kan er verbeterd worden in de financiële relatie met de gemeente?

Het artikel is gebaseerd op een interview en haar reflectie tijdens de midterm conferentie van RePolis, ‘Actieve burgers, ambivalent bestuur?’.

Lees het artikel hier

Over Sociale Vraagstukken:
Op www.socialevraagstukken.nl publiceren en debatteren onderzoekers en deskundigen op basis van data en empirie over maatschappelijke kwesties. Maandelijks is dat goed voor 60.000 bezoeken.

Artikel over de publieke waarde van burgerinitiatieven

Vaak wordt gesteld dat burgerinitiatieven van meerwaarde zijn. Maar welke publieke waarde leveren burgerinitiatieven? Over dit thema hebben Mike Duijn en Jitske van Popering-Verkerk een artikel geschreven in Social Sciences met als titel Integrated public value creation through community initiatives. Op basis van twee cases in het Nederlandse waterbeheer laten zij zien dat bewoners nieuwe combinaties leggen, bijvoorbeeld door fysieke maatregelen te koppelen aan leefbaarheid en welzijn. De integrale, inclusieve benadering van burgerinitiatieven levert voor overheden een publieke waarde die zij zelf niet kunnen realiseren.

Benieuwd naar het artikel? Dit is de link naar het tijdschrift en hier vind je een pdf-versie.

”Initiatief”. Eenmalige uitgave tijdschrift RePolis

Vrijdag 12 oktober heeft Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, het 1e exemplaar in ontvangst genomen van Initiatief. Een eenmalige uitgave van het RePolis onderzoeksprogramma.

In het blad staan naast wetenschappelijke artikelen, veel foto’s, beschrijvingen van initiatieven en is er een column geschreven door een van de initiatiefnemers van Leeszaal West in Rotterdam, Joke van der Zwaard.

Programmaleider prof.dr. Arwin van Buuren: ”Wij willen wetenschappelijk onderzoek doen dat overheden en initiatieven daadwerkelijk vooruit helpt. Vandaar dat we hebben gezocht naar een manier om onze onderzoeksuitkomsten op een toegankelijke en aantrekkelijke manier te presenteren. Het magazine Initiatief is daar het mooie resultaat van”.

Lees ”Initiatief” hier:

Initiatief_tijdschrift_RePolis_Midterm conferentie_12okt2018

Bron: ESSB

Essay uitnodigend besturen van prof. dr. Arwin van Buuren

Als vervolg op zijn oratie ,“Vormgeven aan uitnodigend bestuur. Pleidooi voor een ontwerpgerichte Bestuurskunde”, schrijft prof. dr. Arwin van Buuren een nadere uitwerking in zijn nieuwe essay genaamd: ”Uitnodigend besturen. Het organiseren van ruimte voor initiatief”.

Benieuwd naar de zoektocht die hij beschrijft van (lokale) overheden naar uitnodigend bestuur en wil je weten welke handvatten Van Buuren aanreikt die helpen bij het vormgeven van uitnodigend besturen? Lees dan zijn essay via onderstaande link:

 

Essay uitnodigend besturen. Het organiseren van ruimte voor initiatief. Prof. dr. Van Buuren

Save the date: 12 oktober 2018 RePolis conferentie

Actieve burgers, ambivalent bestuur? | RePolis conferentie over de participatiesamenleving

Leren over het benutten van de kracht van onderop

Vijf jaar na de troonrede van Koning Willem Alexander over de participatiesamenleving organiseert RePolis haar 2e kennisconferentie voor wetenschappers, professionals en burgers.

Lees hier meer over de conferentie en houd de website in de gaten voor meer informatie!

Nieuw artikel over groene burgerinitiatieven op Sociale Vraagstukken

Liselotte Hagen, Arwin van Buuren en Astrid Molenveld hebben in het kader van het BEGIN project een nieuw artikel geschreven over factoren die blijvend succes van groene burgerinitiatieven beïnvloeden. Lees het artikel op Sociale Vraagstukken via onderstaande link:

https://www.socialevraagstukken.nl/voorbij-de-tijdelijkheid-van-groene-initiatieven/

Meer lezen over dit onderwerp? In het onderzoeksprogramma RePolis bestuderen we burgerinitiatieven vanuit een bestuurskundig oogpunt en onderzoeken we hoe deze bijdragen aan het probleemoplossend vermogen van de samenleving. In het kader van duurzame ontwikkeling is eerder een artikel verschenen op Sociale Vraagstukken: https://www.socialevraagstukken.nl/burgerinitiatieven-hebben-baat-bij-professionalisering/ Ook lees je meer over dit thema en andere projecten op de website. Zie bijvoorbeeld: projecten en publicaties.

Paper over co-productie op shortlist best article award

José Nederhand en Ingmar van Meerkerk hebben met hun artikel ‘’Activating citizens in Dutch care reforms: framing new co-production roles and competences for citizens and professionals’’ de shortlist van de best article award van de Erasmus Graduate School gehaald. De Graduate School nomineert elk jaar de beste artikelen, conferentie papers, posters en proefschriften voor een PhD Excellence Award.

RePolis feciliteert José en Ingmar met het behalen van deze prestatie!

Het artikel

In het artikel gaan de auteurs in op de groeiende interesse van de overheid in co-productie en zelforganisatie in de sector zorg en welzijn. Er worden drie nieuwe co-productie rollen voor professionals geïdentificeerd: een activerende rol, een ondersteunende rol en een samenwerkingsrol. Benieuwd naar het artikel? Het is gepubliceerd in Policy & Politics:

http://www.ingentaconnect.com/content/tpp/pap/pre-prints/content-pppolicypold1600106r3

Oproep aan gestopte initiatiefnemers

Burgerinitiatieven zijn er in Nederland in alle vormen en maten. In allerlei domeinen hebben we enthousiaste initiatiefnemers gezien die andere mensen op sleeptouw hebben genomen. Toch zijn er ook initiatieven die vroegtijdig stranden. Dit kan bijvoorbeeld komen door initiatiefnemers die eerst enthousiast beginnen maar later teleurgesteld afhaken en besluiten ermee te stoppen. Ons intrigeert de vraag wat de redenen zijn waarom initiatiefnemers ‘de handdoek in de ring gooien’. En dan niet zozeer vanwege praktische omstandigheden als een verhuizing of een andere baan, maar bijvoorbeeld vanwege onvrede over de gang van zaken of een groeiende kloof tussen het eigen idee over het doel van initiatief en dat van de andere initiatiefnemers.

Voor een wetenschappelijk onderzoek naar burgerinitiatieven zijn we op zoek naar deze initiatiefnemers. Mensen die een initiatief hebben opgericht of actief deel hebben uitgemaakt van een initiatief en bewust hebben besloten er mee te stoppen. We willen graag leren van deze ervaringen om zo meer te weten te komen over burgerinitiatieven en de ontwikkeling die ze door maken. Bent u zo’n initiatiefnemer of kent u zo’n initiatiefnemer, dan komen we graag in contact om een interviewafspraak te kunnen maken.

Voor vragen of een directe reactie n.a.v. deze oproep kunt u terecht bij:

Steven Blok: blok@essb.eur.nl