Staf

Prof. dr. Arwin van Buuren

Arwin van Buuren (1980) is bijzonder hoogleraar bestuurskunde en programmamanager van het RePolis programma. Zijn onderzoek richt zich op nieuwe vormen van organiserend vermogen in het publieke domein. Hij wordt zeer regelmatig gevraagd om publieke organisaties te adviseren. Hij is met name geinteresseerd in ontwerp- en interventiegerichte vormen van onderzoek werkt aan een ontwerpmethodologie voor de bestuurskunde. Arwin is academic director van GovernEUR, de incubator van de vakgroep bestuurskunde & sociologie. Daarnaast is hij academic director van de Erasmus Governance Design Studio.

Prof. dr. Jurian Edelenbos

Jurian Edelenbos (1971) is hoogleraar Bestuurskunde aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn onderzoek richt hij zich op interactieve governance netwerken, de rol van vertrouwen in samenwerking, netwerk management, verbindend vermogen (boundary spanning) en zelforganisatie van burgers en maatschappelijke groepen. In zijn onderzoek combineert hij kwantitatief onderzoek (survey-onderzoek) met kwalitatief onderzoek (enkelvoudige, meervoudige en comparatieve case studies). Hij is tevens Wetenschappelijk Directeur bij IHS (Institute for Housing and Urban Development Studies) en Programmadirecteur van het Internationale AiO Programma Urban Governance and Development.

Prof. dr. Victor Bekkers

Victor Bekkers is hoogleraar bestuurskunde, in het bijzonder overheidsbeleid. Daarnaast is hij voorzitter van het departement bestuurskunde en sociologie. Tussen 2013 en 2016 gaf hij leiding aan een groot internationaal vergelijkend onderzoek, gefinancierd door de EU, naar sociale innovatie in de publieke sector, genaamd Lipse (www.lipse.org). Binnen dit programma werd onder meer gekeken naar de rol van burgerinitiatieven en zelforganisatie in processen van co-creatie. Zijn onderzoek richt zich vooral op de vraag hoe en onder welke condities innovatieprocessen (mede ook in relatie tot ICT) vorm en inhoud krijgen binnen de publieke sector ten einde om te kunnen gaan met veranderende eisen ten aanzien van beleid en dienstverlening.

Dr. Ingmar van Meerkerk

Dr. Ingmar van Meerkerk (1986) is post-doctoraal onderzoeker bij de afdeling Bestuurskunde en sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoek richt zich met name op de zelforganisatie en burgerinitiatieven, in de context van stedelijke gebieds- en wijkontwikkeling. Hij maakt daarbij gebruik van theorieën over boundary spanning (verbindende en grens oprekkende activiteiten) en interactieve vormen van beleid en besluitvorming tussen burgers, professionals en overheden. Hij richt zich voornamelijk op de rol, activiteiten en uitdagingen van verbindende personen (boundary spanners), factoren die hun activiteiten beïnvloeden als ook de effecten van hun activiteiten op de legitimiteit en prestaties van burgerinitiatieven. In samenwerking met IHS, is hij op dit moment bezig met het internationale onderzoeksproject ‘Boundary spanning for community based urban regeneration’. Hij is gespecialiseerd in kwantitatief survey-onderzoek en kwalitatieve vergelijkend case study onderzoek.

Dr. Astrid Molenveld

Astrid Molenveld is als post-doctoraal onderzoeker verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (80%) en aan de onderzoeksgroep Management en Bestuur van de Universiteit Antwerpen (20%). Zij ontving haar doctorsgraad in juni 2016 in de sociale en politieke wetenschappen van de Universiteit van Leuven en Antwerpen, met een PhD thesis over coördinatie van horizontaal beleid. Haar onderzoek richt zich op: governance en coördinatie van organisatie-overschrijdende thema’s, burgerinitiatieven en netwerken.

Momenteel is ze betrokken, samen met een deel van het Repolis team, bij het BEGIN – project (Blue Green Infrastructure through social innovation – Interreg North Sea Region) dat de mogelijkheden onderzoekt om via sociale innovatie en participatie blauwe en groene infrastructuur vorm te geven en te onderhouden. Naast onderzoek is Astrid regelmatig betrokken bij beleidsadvies en opleidingen aan ambtenaren. Methodologisch is Astrid vooral gespecialiseerd in methoden die de brug vormen tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek, zoals Qualitative Comparative Analysis (QCA) en Q-methodologie.

Dr. Jitske van Popering-Verkerk

Dr. Jitske van Popering-Verkerk is postdoctoraal onderzoeker in het programma RePolis, aan de afdeling Bestuurskunde & Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij doet onderzoek naar samenwerking in besluitvorming en naar het vermogen van partijen om bij te dragen aan succesvolle samenwerking. Naast fundamenteel onderzoek, is zij als onderzoeker en adviseur betrokken bij het valorisatiecentrum GovernEUR. Jitske heeft diverse praktijkonderzoeken uitgevoerd rond complexe vraagstukken in het ruimtelijk domein, zoals waterveiligheid, klimaatadaptatie, energie en bodem. In deze onderzoeken maakt zij veel gebruik van interactieve en participatieve methoden.

William Voorberg Msc

William Voorberg (1985) is een post-doctoraal onderzoeker bij de afdeling Bestuurskunde/Sociologie aan de Erasmus Universiteit. Zijn huidige onderzoek richt zich op co-creatie tussen burgers en overheden. Centraal staat de vraag of co-creatie mag worden gezien als een waardevolle toevoeging van publieke dienstverlening en wat daar voor nodig is. Tevens heeft Voorberg in samenwerking met prof. dr. Arwin van Buuren de governance design studio opgericht waar op zoek wordt gegaan naar concrete instrumenten voor concrete bestuurlijke uitdagingen.

Malika Igalla MSc

Malika Igalla, MSc. is promovenda bij het departement Bestuurskunde-Sociologie en doet onderzoek naar prestaties en duurzaamheid van burgerinitiatieven. Voor haar promotieonderzoek heeft zij de Onderzoekstalentbeurs van NWO ontvangen en is zij werkzaam binnen het Repolis programma. In haar onderzoek richt ze zich op de vraag hoe prestaties en duurzaamheid worden beïnvloed door een aantal kernfactoren, zoals de houding en ondersteuning van gemeenten en eigenschappen van het netwerk waarin burgerinitiatieven opereren. In dit verband werkt zij onder meer aan een impactmeting voor burgerinitiatieven. Haar onderzoek voert ze uit middels een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methoden.

Margot Hermus MSc

Margot Hermus is als promovenda verbonden aan het departement Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Binnen het RePolisprogramma doet zij onderzoek naar het concept ‘uitnodigend bestuur’, waarbij overheden zelforganisatie van burgers actief verwelkomen door beleidskaders en -instrumenten te gebruiken die ruimte creëren voor maatschappelijk initiatief. Onderdeel van dit promotieonderzoek is het gebruik van ontwerpmethodologie om dergelijke strategieën te ontwerpen in samenspraak met partners uit het openbaar bestuur en maatschappelijke actoren.

Liselotte Hagen MSc

Liselotte Hagen (1991) is een PhD student aan het departement Bestuurskunde en Sociologie. Zij doet onderzoek binnen het Repolis programma en maakt onderdeel uit van het BEGIN onderzoeksteam. Haar onderzoek richt zich op de factoren die van invloed kunnen zijn op een duurzame co-creatie relatie tussen overheid en gemeenten en overheid en private organisaties. Als onderdeel van haar onderzoek werkt zij 1 dag in de week voor de gemeente Dordrecht.

Steven Blok MSc

Steven Blok (1992) is promovendus aan het departement Bestuurskunde en Sociologie. Zijn onderzoek richt zich enerzijds op het vraagstuk van collectieve actie met betrekking tot burgerinitiatieven. Anderzijds gaat het onderzoek over het effect van overheidsinterventies gericht op burgerinitiatieven op het functioneren van burgerinitiatieven. De vraag is welke maatregelen een stimulerende werking hebben en welke niet. Als onderdeel van zijn onderzoek werkt hij de helft van de tijd bij organisatieadviesbureau Berenschot op onderwerpen burgerinitiatieven en burgerparticipatie.

Dr. Rebecca Moody

Dr. Rebecca Moody (1981) is universitair docent bij het department bestuurskunde en sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek richt zich op de relatie tussen technologie en beleid en de daarbij behorende concepten. Zowel hoe techologie beleid beinvloedt als hoe beleid de ontwikkeling en implementatie van technologie beinvloedt wordt hierin meegenomen. Haar promotie onderzoek richtte zich op de impact van geografische informatie systemen op beleidsvorming en agendavorming. Andere projecten richten zich op: de invloed van web 2,0 technologie op micro mobilisatie processen; Het ontwikkelen van een social media monitoring tool voor Europese stedelijke contexten binnen het integratie debat; De invloed van het visuele en visuele technologie op beleid; De impact van technologie op kennis creatie bij non conformistische groepen en de impact van big data op stedelijke beleidscontexten.

José Nederhand MSc

José Nederhand, MSc (1990) werkt als promovendus Bestuurskunde op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek, dat tevens deel uitmaakt van het NWO Smart Governance project, richt zich op nieuwe vormen van organiserend vermogen in het publieke domein. Daarbij richt ze zich op de vraag hoe smart governance innovaties invloed hebben op de samenwerking tussen publieke, private en maatschappelijke partijen. Naast dat José werkt aan haar PhD onderzoek op de Erasmus Universiteit, is ze ook als onderzoekster aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) verbonden.
https://www.egs3h.eur.nl/people/jose-nederhand/

Dr. Mike Duijn

Mike Duijn (1966) werkt vanaf november 2012 als senior wetenschappelijk onderzoeker bij de vakgroep Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn specifieke ervaring, kennis en affiniteit ligt bij governance vraagstukken op het gebied van stedelijke en ruimtelijke ordening, decentrale energievoorziening, ondergrond, bodem- en waterbeheer en klimaatadaptatie. Daarin maakt hij gebruik van kwalitatieve en participatieve onderzoeksmethoden (workshops, scenario-sessies, spelsimulaties) en organiseert en begeleidt hij interactieve beleidsvormings- en leerprocessen in de publieke sector. Naast zijn universitaire betrekking, werkt Mike vanaf 1998 ook als senior onderzoeker/adviseur in het team Environmental Planning van TNO Strategie en Beleid.

Dr. ir. Jasper Eshuis

Jasper Eshuis is universitair docent Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doet onderzoek naar zelforganisatie in wijkontwikkeling en gebiedsontwikkeling. Zelforganisatie in wijken drijft grotendeels op enthousiasme en energie van allerlei betrokken partijken. Jasper is speciaal  geïnteresseerd in de vraag hoe bewoners, bedrijven en overheden samen kunnen werken op basis van enthousiasmering, ‘verleiding’ en nudging, en hoe dit samengaat met klassiek overheidsbeleid. Jasper doet zowel kwantitatief onderzoek via enquêtes en experimenten, als kwalitatief onderzoek via interviews en participatief onderzoek. Momenteel doet hij actieonderzoek in het Zomerhofkwartier in Rotterdam.

Prof. dr. J.F.M. Koppenjan

Joop Koppenjan is als hoogleraar bestuurskunde verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doet onderzoek naar beleid, besluitvorming en sturing in beleidsnetwerken, privatisering en publiek-private samenwerking, project- en procesmanagement en innovatie-netwerken. Hij richt zich in het bijzonder op vergelijkend onderzoek naar de organisatie en het management van publieke dienstverlening in infrastructuurgebonden sectoren zoals transport, energie en water en niet-infrastructuurgebonden sectoren zoals zorg, onderwijs en veiligheid.
Hij is momenteel projectleider van door de NWO gefinancierde onderzoeken naar verstoringen van de dienstverlening op het spoor (in opdracht van ProRail, samen met de Vrije Universiteit Amsterdam) en naar smart governance praktijken bij publiek-private samenwerking (in samenwerking met de Universiteit Twente, Rijkswaterstaat, Deltares, NSOB, Rebel group, Resetmanagement en Twijnstra Gudde).

Saskia Ruijsink MSc

Saskia Ruijsink is senior docent, trainer, adviseur en onderzoeker op het gebied van stedelijke planning en ontwikkeling op het IHS (Institute for Housing and Urban Development studies). Haar onderwerpen zijn duurzame stedelijke ontwikkeling, strategische planning, participatie, zelforganisatie en sociale innovatie in stedelijke planning en bestuur. Ze combineert praktisch werk in (internationale capaciteitsopbouw-) projecten met wetenschappelijk onderzoek en heeft ervaring in Europa, Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Ze is momenteel onderzoeker in het EU gefinancierde (FP7) TRANSIT project over Sociale Innovatie (www.transitsocialinnovation.eu). Zij combineert haar werk met haar promotieonderzoek naar de wijze waarop mensen omgaan met toeval, onzekerheid en onvoorspelbaarheid in multi-stakeholder vormen van stedelijke planning.

Meer informatie: https://www.ihs.nl/about_ihs/ihs_staff/ihs_academic_staff/saskia_ruijsink/https://www.ihs.nl/about_ihs/ihs_staff/ihs_academic_staff/saskia_ruijsink/